Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

До: Собрание, Влада, МФ, УЈП, ИСОС

 

СМЕТКОВОДИТЕЛОТ


Во далечната 2012 година, се донесе Закон за вршење на сметководствени работи, при што се дефинираа како вршители на работата, овластени сметководители и сметководители, со еден збор СМЕТКОВОДИТЕЛОТ. Заклучно со 2017 година, истиот претрпе 7 измени. Сега во собраниска процедура е нов текст на Закон!? Владата и Собранието не го решија статусот на СМЕТКОВОДИТЕЛОТ.

Врз основа на Законот, се формираше Институт на овластени сметководители и сметководители, за СМЕТКОВОДИТЕЛОТ. Најновите податоци се дека има 7.867. овластени сметководители и 1.523. сметководители, или вкупно 9.390. Како друштва за вршење на сметководствени работи се евидентирани 1.391., трговец-поединец-овластен-сметководител 347, трговец-поединец-сметководител 12. Нема податок за број на вработени овластени сметководители и сметководители во претходно наведените форми или во други трговски друштва. Активности, иницијативи, тарифник, евиденција, старост, можности за млади, обука, усовршување, статус... СМЕТКОВОДИТЕЛОТ нема подршка...а, многу не има...

Министерството за финансии доби преголем обем на надлежности и контрола врз работењето на СМЕТКОВОДИТЕЛОТ.

Управата за јавни приходи сеуште го гледа како непријател СМЕТКОВОДИТЕЛОТ.

Решение:

1.Донесување на краток, јасен и прецизен Закон за вршење на сметководствени работи

2.Точно, јасно и прецизно дефинирање што се сметководствени работи

3.Да се овозможи со Законот, Институтот или Комората да донесат Тарифа за услуга и надоместок на трошоците за работа на СМЕТКОВОДИТЕЛОТ, со што СМЕТКОВОДИТЕЛОТ и странката можат слободно да ја договорат услугата и надоместот на трошоците, како и начинот и средствата за плаќање, но не пониско од предвидените со Тарифата.

СМЕТКОВОДИТЕЛОТ сега е притиснат помеѓу државата и странките, не као сендвич, туку као тост.

СМЕТКОВОДИТЕЛОТ треба и мора да постане главна и призната врска помеѓу државата и странките, особено во смисол на пресметката на даночните обврски.

 

Вие сте на потег, применете ги трите претходно наведени точки.


Со почит,

Љубиша Лазаровски, Овластен Сметководител

 

П.С. Секое доведување во врска на зборот СМЕТКОВОДИТЕЛОТ со насловот и содржината на филмот THE ACCOUNTANT со Ben Affleck во улогата на истиот, е намерна.