Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

Ц Е Н О В Н И К

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

 

Ценовникот за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги е утврден врз основа на Правилата за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги, во натамошниот текст Правила.

 

Цените се изразени во Македонски Денари ( мкд ), во нето износ без данок на додадена вредност.

 

1. Цени за вршење на сметководствени работи за Примател на услуга кој е регистриран обврзник на данок на додадена вредност, 1 вработен, 1 банка, до 10 излезни и влезни документи за книжење

 

                                   вкупен годишен приход

од

до

цена месечно

1

2.000.000.

2.500.

2.000.001.

3.000.000.

3.500.

3.000.001.

4.000.000.

5.000.

4.000.001

5.000.000.

6.000.

5.000.001.

6.000.000.

7.000.

6.000.001.

7.000.000.

8.500.

7.000.001.

8.000.000.

10.000.

8.000.001.

9.000.000.

11.000.

9.000.001.

10.000.000.

12.000.

10.000.001.

11.000.000.

12.500.

11.000.001.

12.000.000.

12.750.

12.000.001.

13.000.000.

13.000.

13.000.001.

14.000.000.

13.250.

14.000.001.

15.000.000.

13.500.

15.000.001.

16.000.000.

13.750.

16.000.001.

17.000.000.

14.000.

17.000.001.

18.000.000.

14.250.

18.000.001.

19.000.000.

14.500.

19.000.001.

20.000.000.

14.750.

20.000.001.

21.000.000.

15.000.

21.000.001.

22.000.000.

15.500.

22.000.001.

23.000.000.

15.750.

23.000.001.

24.000.000.

16.000.

24.000.001.

25.000.000.

16.250.

25.000.001.

50.000.000.

17.500.

50.000.001.

100.000.000.

30.000.

100.000.001.

200.000.000.

36.000.

над

200.000.001.

72.000.

 

2. Цени за вршење на сметководствени работи за Примател на услуга кој не е регистриран обврзник на данок на додадена вредност, 1 вработен, 1 банка, до 10 излезни и влезни документи за книжење

 

                                вкупен годишен приход

од

до

цена месечно

1

1.000.000.

1.200.

1.000.001.

5.000.000.

2.500.

5.000.001.

10.000.000.

3.500.

10.000.001

15.000.000.

5.000.

15.000.001.

20.000.000.

6.000.

20.000.001.

25.000.000.

7.000.

25.000.001.

50.000.000.

11.000.

50.000.001.

100.000.000.

14.000.

100.000.001.

200.000.000.

23.000.

над

200.000.001.

35.000.

 

3. Цените утврдени во точка 1 и 2 од овој Ценовник се зголемуваат по основ на поголем број на вработени, банки и документи, како следи:

 

3.1. За секој нареден вработен, цената се зголемува за 350. Мкд.

 

3.2. За секоја наредна банка, цената месечно се зголемува за 120. Мкд.

 

3.3. За поголем број на документи, цената се зголемува за

 

                                  број на документи

од

до

цена мкд месечно

11

50

350.

51

100

700.

101

200

1.050.

Над

201

1.750.

 

4. Цените утврдени во точка 1 и 2 од овој Ценовник се намалуваат по основ на изготвување на бруто плата самостојно од страна на Примателот на услугата, согласно процентот на учество на критериумите во утврдувањето на цената, дадени во Правилата.

 

5. Цени за вршење на сметководствени работи во случај кога кај Примателот на услугата има лице кое врши книговодствени работи и останати сродни услуги:

 

                                вкупен годишен приход

од

до

цена месечно

1

3.000.000.

1.200.

3.000.001.

6.000.000.

2.500.

6.000.001.

25.000.000.

3.500.

25.000.001.

60.000.000.

7.000.

60.000.001.

100.000.000.

11.000.

над

100.000.001.

14.000.

 

6. Цени за останати сродни услуги:

 

6.1. Цена за изготвување на годишна сметка за Примател на услугата кој е неактивен и/или не исполнува ниеден од дадените критериуми, изнесува 14.000. мкд.

 

6.2. Цена за изготвување на бруто плата изнесува 350. мкд по вработен.

 

6.3. Цена за изготвување на даночна пријава за данок на додадена вредност за Приматели на услугата ( правни и физички лица ) изнесува 1.200. мкд по пријава.

 

6.4. Цена за изготвување на образец за пресметка на данок на личен доход за Приматели на услугата ( правни и физички лица ) изнесува 350. мкд по образец.

 

6.5. Цена за изготвување на извештаи до банки и надлежни државни органи изнесува 119. мкд по извештај.

 

6.6. Цени за водење на материјалното работење на Примателот на услугата според број на шифри по сите основи:

 

                                      број на шифри

од

до

цена месечно

1

50

1.200.

51

100

2.500.

101

200

3.500.

над

201

7.000.

 

6.7. Цена за присуство при вршење на контрола, ревизија или вештачење кај Примателот на услугата изнесува 469. мкд за 1 час. Како присуство при вршење на контрола, ревизија или вештачење кај Примателот на услугата, се смета и времето потребно за изготвување и доставување на извештаи за работењето на Примателот на услугата во хартиена и електронска форма.

 

6.8. Цена за консултантски услуги во писмена, хартиена или електронска форма, изнесува 139. мкд за 1 минута.

 

6.9. Цена за консултантски услуги во неписмена, нехартиена или неелектронска  форма, изнесува 239. мкд за 1 минута.

 

6.10. Цена за изготвување на благајнички извештаи изнесува 199. мкд по извештај.

 

Скопје, 19.12.2019 година                                                                          управител