Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

ПРАВНИ УСЛУГИ

Во соработка со Адвокатска канцеларија Тасевски и друштво за услуги Костенурка,  во овој дел можеме да ги понудиме следниве услуги

1. Регистрација на трговски друштва, домашни, странски, мешовити, подружници,здравствени организации, и пријавување на деловни единици

2. Комплетирање на документација за регистрација на трговски друштва во сите надлежни државни институции, а особено во Централниот регистар на Р. Македонија и Управата за јавни приходи

3. Промени во

  • регистрацијата по сите основи,
  • проширување на дејности
  • промена на шифра на основна дејност
  • промена на основачи, истапување и пристапување
  • именување и разрешување на управител
  • промена на застапници во надворешниот промет

 

4. Изготвување на статут и правилник за работни односи, со примери за склучување на договори за работа

5. Пријавување и одјавување на работници, домашни и странски

6. Изготвување на систематизација на работни места со детален опис на работни задачи и права и обврски

7. Постапка за добивање на код за идентификација во Управата за јавни приходи

8. Изготвување на решенија за годишен одмор, скратено работно време, прераспределба на работни места

9. Пријавување на работно време

10. Прибирање на потврди за тековна состојба од Централниот регистер на РМ и Управата за јавни приходи

11. Регулирање со здравствени картони

12. Изготвување на документи за боледување, рефундирање на лекови, регулирање на странски субјекти

13. Регулирање со пензискиот стаж и добивање на компјутерска листа за стажот

14. Средување на документи за пензија, старосна, семејна, инвалидска