Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

КАЛЕНДАР НА ОБВРСКИ

ОБВРСКА

образец

Пресметка на бруто плата, до 10-ти

 

МПИН

Исплата на бруто плата, до 15-ти

 

 

Данок на Додадена Вредност, пријава и плаќање до 25-ти

 

ДДВ-04

Аконтација на Данок од добивка, плаќање до 15-ти

 

МДБ

Годишна сметка до 28.02 во хартиена форма

 

Годишна сметка до 15.03 во електронска форма

 

БС,БУ,ДБ,ДЕ, СПД,извештаи,БПР,РР

 

Персонален Данок на Доход - ГИ до 31.01, за правни лица

 

ПДД-ГИ

Персонален Данок на Доход - ГДП до 15.03, за физички лица

 

ПДД-ГДП

До 15.02, за извршени исплати во странство и задржан данок

 

ДД-И

До 15.01 ако се исполнети условите, или доброволно пријавување за ДДВ

 

ДДВ-01

Годишна сметка за Трговец-поединец, до 15.03

 

Б, ПДД-ДБ

за секоја исплата на дивиденда од 2009-2013 година

 

ДД-ИД