Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

Даночен систем во РМ

Данок на личен доход

Пресметани стапки за исплати во нето

Вид приход

% на одбивка

За 10%

За 18%

За 15%

Граница-праг

Доход од работа

0

11,1111%

21,9512%

0

81.000.

Продажба на лековити билки и шумски плодови

0

0

0

0

0

Продажба на сопствени земјоделски производи

80%

2,0407%

/

/

441.000.

Продажба на сопствени земјоделски производи

80%

(0,036хНето-7.200.)/0,964

/

/

Над 441.000.

Права од индустриска сопственост – носител

10%

/

/

15,6069%

Нема

Права од индустриска сопственост – наследник

0

/

/

17,6471%

Нема

Закуп на неопремени

10%

/

/

15,6069%

Нема

Закуп на опремени

15%

/

/

14,6132%

Нема

Доход од капитал

0

/

/

17,6471%

Нема

Добивки од игри на среќа до 5.000. мкд

0

0

0

0

0

Добивки од игри на среќа

0

/

/

17,6471%

Нема

Осигурување

0

0

0

17,6471%

Нема

Откуп на цврст отпад

50%

/

/

8,108%

Нема

Друг доход

0

/

/

17,6471%

Нема