Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

Брејкинг њус – ударни вести

А бе какви ударни, ова е одамна и веројатно ќе трае...

Соработуваме со Фирма која ни ги праќа сите можни документи, во сите можни форми, на е-маил.

Сметководствената евиденција, заклучно со изготвување на годишната сметка, финансиските извештаи и даночниот биланс, се врши без ниеден документ во хартиена форма, оригиналите се во Фирмата за која вршиме сметководствени работи. 

Во СИТЕ досегашни контроли од страна на УЈП, ФП и други, се барале оригинал документи и печатени картици од СМЕТКОВОДИТЕЛОТ.

Времето за да се обезбедат оригинал документи и печатени картици, разбира се, мора да го, исто така, обезбеди СМЕТКОВОДИТЕЛОТ.

Пред да почне било која контрола, за СМЕТКОВОДИТЕЛОТ имало прашање: а, колку папки имаш?

А сега, што правиме ако све иде електронски by e-mail? 

Ве молиме УЈП, ФП и други, да се подготвите за електронски начин на вршење на контрола.

УЈП, ФП и други, контролирајте електронски, ако се појавите на терен, нека биде тоа како во филмот Wall Street, погледајте го!

That's all 

Ова е од филмот The Devil Wears Prada, погледајте го, не е задолжително!