Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

1. Исплата на лични примања и други исплати од благајна, како и исплати со безготовински пренос на средства.

101 Исплата на нето плата со безготовински пренос на средства.
103 исплата на нето плата за инвестиции со безготовински пренос на средства.
112 Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со обични акции.
113 Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со приоритетни акции.
123 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Управен одбор.
124 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Надзорен одбор.
125 исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на други одбори и комисии.
131 Исплата на заработувачка со безготовински пренос на средства остварена преку срудентска или младинска задруга.
141 Исплата на пензии со безготовински пренос на средства.
151 Исплата на топол оброк со безготовински пренос на средства
161 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства за превоз до и од работно место.
171 исплата на надомест за регрес со безготовински пренос на средства
180 Исплата на други лични примања во готово:
184 – исплата на социјална помош
185 – исплата на примања на инвалиди
188 – исплата на дневници и трошоци за службени патувања
189 – исплата на теренски додатоци за време на работа и престој на терен
193 Исплата на надомест во случај на смрт на член на семејството, повреда и боледување
197 Исплата на други лични примања со безготовински пренос на средства за кои постојат услови

2. Плаќање врз основа на промет на производи, стоки, услуги, плаќање врз основа на осигурување на средства, како и уплати врз други основи на правни лица и граѓани

200 Плаќање врз основа на промет и производи и стоки помеѓу правните субјекти, освен врз основа на инвестиции
210 Плаќање врз основа на промет на производи и стока купена во малопродажба
211 Плаќање вез основа на промет на производи и стока купена во големопродажба
220 Плаќање вез онова на извршени услуги помеѓу правните субјекти, освен врз основа на инвестиции
221 Плаќање по основ на извршни услуги по основ на банкарски картички
230 Плаќање врз основа на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти врз основа на инвестиции
240 Плаќање врз основа на извршени услуги помеѓу правните субјекти врз основа на инвестиции
241 Плаќање на обврски пред прием на фактура
242 Плаќање по основ на извршени маркетинг услуги помеѓу правните субјекти
243 Плаќање по основ на извршени консултантски услуги помешу правните субјекти
244 плаќање по основ на извршени интелектуални услуги помеѓу правните субјекти
245 Плаќање по основ на извршени сметководствени услуги помеѓу правните субјекти
250 Аванси
260 Плаќање на правните субјекти врз основа на осигурување на средства (платена премија)
261 Плаќање на правните субјекти врз основа на исплатена штета
262 Други неспомнати плаќања на правни субјекти по горенеспоеменати основи
270 Уплата на средства на правни лица за основачки влог
271 Уплата на средства за сопствен траен влог
272 Уплата на средства за покривање на загуба
280 Плаќање на/од физички лица врз основа на промет на стоки
281 Плаќања на/од физички лица врз основа на промет на услуги
282 Плаќања на/од физички лица врз основа на осигурување (платена премија)
283 Плаќање (исплата) и надомести на штета на/од физички лица
284 Уплата на средства на физички лица за основачки влог
285 Уплата на средства на физичко лице за сопствен траен влог
286 Уплата на средства на физичко лице на тековна сметка
287 Автоматско реорочување на средствата на депозит или штедна книшка за физички лица преку трансакциска сметка
288 Уплата на средства на дизички лица на сметка на правни лица за фиксни режиски трошоци
289 Други плаќања на/од физички лица
290 плаќања по судски решенија и други извршни налози
291 Плаќања на/од физички лица по основ на извршени маркетинг услуги
292 Плаќања на/од физички лица по основ на извршени консултантски услуги
293 Плаќања на/од физички лица по основ на извршени интелектуални услуги
294 Плаќање на/од физички лица по основ на извршени сметководствени услуги

3. Наплата на чек, плаќање по меница, плаќање покриено со гаранција

300 Наплата на чек, освен врз основа на инвестиции
310 Наплата на чек, врз основа на инвестиции
320 Наплата на меница, освен врз основа на инвестиции
330 Наплата на меница врз основа на инвестиции
340 Наплата на гаранција, освен врз основа на инвестиции
350 Наплата на гаранција врз основа на инвестиции
360 Наплата на акцептен налог освен врз основа на инвестиции
370 Наплата на акцептен налог врз основа на инвестиции

4. Плаќање со индосамент, пресметковно плаќање и плаќање врз основа на кредит и депозит, како и враќање на кредити и депозити

400 Плаќање со индосамент
410 Плаќање со компензација
420 Плаќање со цесија
430 Плаќање со преземање на долг
431 Плаќање со асигнација
432 Плаќање со средства по основ на одобрен ломбарден кредит
433 Плаќање на средства по основ на одобрен кредти преку аукција
434 Плаќање на средства по основ на одобрен интрадневен кредит
435 Плаќање на средства по основ на одобрен кредит за ликвидност
436 Плаќање на средства по основ на останати репо трансакции
437 Плаќање на средства по основ на депозит кај НБРМ
440 Плаќање (издвојување средства) во полза на сметка за Задолжителна резерва кај НБРМ
441 Плаќање (издвојување средства) од штедилница во полза на сметка за Задолжителна резерва кај НБРМ
442 Плаќање средства (купување) на благајнички запоси кај НБРМ во полза на банка
443 Плаќање средства (денарска противвредност) за повраќај на девизи по извршена своп трансакција кај НБРМ
444 Плаќање средства (денарска противвредност) за купување девизи од НБРМ
445 Повлекување средства од сметка на задолжителна резерва кај НБРМ за ликвидност на банка
446 Повлекување средства од сметка на задолжителна резерва кај НБРМ за ликвидност на штедилница
447 Плаќање средства (купување) благајнички записи кај НБРМ во полза на клиенти по комисионен договор
448 Плаќање (пренос на средства) од банка врз основа одобрен кредит за ликвидност на банка
449 Плаќање на средства врз основа одобрен кредит за ликвидност на банка со посредство на Пазар на пари и краткоречни хартии од вредност
450 Плаќање на средства врз основа на одобрен кредит за ликвидност од банка на штедилница
451 Плаќање на средства врз основа одобрен кредит за ликвидност од банка на штедилница, со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
452 Плаќање на средства врз основа на одобрен кредит за ликвидност од штедилница на банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
453 Плаќање н средства врз основа на одобрен кредит за ликвидност од штедилница на штедилница, со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
454 Плаќање на средства врз основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на банка
455 Плаќање на средства врз основа одобрен кредти за ликвидност од штедилница на штедилница
456 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметка на една на сметка на друга банка
457 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од една или повеќе сметки на трансакциона сметка во рамки на иста банка
458 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметки во повеќе банки на иницијално блокирана сметка
459 Плаќање (пренос) на средства врз други неспоменати основи
460 Плаќање на средства врз основа одобрен краткорочен денарски кредит на правно лице
461 Плаќање на средства врз основа одобрен инвестиционен денарски кредит на правно лице
462 Плаќање на средства врз основа одобрен кредит од девизен квалитет
463 Плаќање на средства врз основа одобрен рамков револвинг кредит-лимит
464 Плаќање на средства врз основа одобрен станбен кредит на население
465 Плаќање на средства врз основа одобрен потрошувачки кредит на население
466 Плаќање на средства врз основа одобре кредит на индивидуални земјоделски производители и сточари
467 Плаќање (пренос) на средства врз други кредитни основи
468 Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на правно лице
469 Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на физичко лице
470 Плаќање на средства во депозит од банка на банка
471 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на банка
472 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка на банка
473 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на друго правно лице
474 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка на друго правно лице
475 Плаќање (пренос) на средства од сметка по видување на физичко лице на сметка на банка
476 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка на банка
477 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување или сметка на физичко лице на сметка на правно лице
478 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка на правно лице
479 Плаќање на средства (денарска противвредност) за откуп на средства од девизен квалитет преку девизен пазар
480 Плаќање на средства врз основа одобрен краткорочен денарски кредит од штедилница на физичко лице
481 Плаќање (пренос) на средства врз основа одобрен краткорочен денарски кредит од штедилница на правно лице
482 Плаќање на средства во депозит од штедилница во банка
483 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на штедилница
484 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување во штедилница на физичко лице во полза на сметка на правно лице
485 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит во штедилница на физичко лице на сметка на правно лице
486 Плаќање (пренос на средства од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице
487 Плаќање (пренос) на средства од депозит на физичко лице во штедилница на сметка во банка
488 Други плаќања (пренос на средства од депозит) на правни лица
489 Други плаќања (пренос на средства од депозит) на физички лица на сметка на друго физичко лице
490 Враќање (по користење) средства од сметката на задолжителната резерва кај НБРМ за ликвидност на банка
491 Враќање (по користење средства) од сметка за Задолжителна резерва на штедилница кај НБРМ
492 Враќање средства (од доспеани) благајнички записи кај НБРМ во полза на клиенти (по договор)
493 Враќање (по користење) средства од банка врз основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
494 Враќање (по користење) средства од штедилница врз основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
495 Враќање на средства (од банка) врз основа користен кредит за ликвидност од друга банка
496 Враќање на средства од банка врз основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
497 Враќање на средства од банка врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница
498 Враќање на средства (од банка) врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
499 Црачање на средства (од штедилница) врз основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
500 Враќање на средства (од штедилница) врз основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
501 Враќање на средства од штедилница врз основа користен кредит за ликвидност од банка
502 Враќање на средства од штедилница врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница
503 Враќање на средства по основ на кредит одобрен преку аукција
504 Враќање на средства по основ одобрен интрадневен кредит
505 Враќање на средства по основ на одобрен кредит за ликвидност
506 Враќање на средства по основ на останати репо трансакции
507 Враќање на средства по основ на депозит кај НБРМ
508 Враќање на средства по основ на достасани благајнички записи
510 Враќање на средства врз основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице
511 Враќање на средства врз основа користен инвестивионен денарски кредит на правно лице
512 Враќање на средства на користен кредит од девизен квалитет
513 Враќање на средства врз основа користен рамков револвинг кредит-лимит
514 Враќање на средства врз основа користен станбен кредит на население
515 Враќање на средства врз основа користен потрошувачки кредит од население
516 Враќање на средства врз основа користен кредит од индивидуални земјоделски производители и сточари
517 Враќање (пренос на средства) по користени кредити од банки врз други основи
520 Враќање на средства во депозит од банка на банка
521 Враќање средства во депозит по видување на правно ливе кај банка на сметка на правното лице
522 Враќање средства во орочен депозит на правно лице (кај банка) на сметка на правното лице
523 Враќање на средства во депозит на физичко лице (кај банка) на сметка на физичко лице
524 Враќање на средства во орочен депозит на физичко лице (кај банка на сметка на физичко лице
525 Враќање на средства врз други основи на правно лице на сметка во иста банка
526 Враќање на средства врз други основи на правно лице на сметка во друга банка
527 Враќање на средства врз други основи на сметка на физичко лице во иста банка
528 Враќање на средства врз други основи на сметка на физичко лице во друга банка
529 Враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит
530 Враќање на средства од правно лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит
531 Враќање на средства во депозит од штедилница во банка
532 Враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница
533 Враќање на средства во депозит по видување на физичко лице од штедилница
534 Враќање на средства во орочен депозит на физичко лице од штедилница
535 Враќање на средства во депозит на физичко лице од банка во штедилница
536 Враќање на средства во депозит врз други основи
540 Плаќање по запрени обврски, уплати за солидарни или хуманитарни цели, донации и спонзорства
541 Запрени членарини од нето плати
542 Запрени членарини од пензии
543 Запрени членарини од други лични примања
546 Запирање за обврска од нето плати на основа судско решение и други задршки по основ на закон
550 Запирање за обврска од пензии врз основа станбен кредит
551 Запирање за обврска од пензии врз основа потрошувачки кредит
552 Запирање за обврски од пензии врз основа судско решение
553 Други запирања од пензии
554 Други запирања од други лични примања
560 Уплати за солидарни и хуманитарни цели
561 Уплати за спонзорства
562 Уплати за донации
563 Уплати за други неспомнати цели
568 Враќање на средства по основ на користена позајмица од правно лице
569 Враќање на средства по основ на користена позајмица од физичко лице

6. Камати и провизии

600 Плаќање камата од банка врз основа користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
601 Плаќање камата од штедилница врз основа користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
610 Плаќање камата на банка врз основа користен кредит за ликвидност од банка
611 плаќање камата (од банка) врз основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
612 Плаќање камата (од банка) врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница
613 Плаќање камата (од банка) врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
614 Плаќање камата (од штедилница) врз основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
615 Плаќање камата (од штедилница) врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
616 Плаќање камата (од штедилница) врз основа користен кредит за ликвидност од банка
617 Плаќање камата (од штедилница) врз основа користен кредит за ликвидност од штедилница
620 Плаќање камата врз основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице
621 Плаќање камата врз основа користен инвестиционен денарски кредит на рпавно лице
622 Плаќање камата врз основа користен кредит од девизен квалитет (правно-лице)
623 Плаќање камата врз основа користен рамков револвинг кредит-лимит
624 Плаќање камата врз основа користен станбен кредит на нацеление
625 Плаќање камата врз основа користен потрошувачки кредит на нацеление
626 Плаќање камата врз основа користен кредит од индивидуални земјоделски производители и сточари
627 Плаќање камата по други неспомнати кредитни основи

630 Плаќање камата на средства во депозит кај банка
631 Плаќање камата на средства во депозит по видување на правно лице кај банка
632 Плаќање камата на средства (орочен депозит) на правно лице во банка
633 Плаќање камата на средства во депозит по видување (штедна книшка) на физичко лице
634 Плаќање камата на средства по видување (на сметка) на физичко лице
635 Плаќање камата на средства во (орочен депозит на штедна книшка) на физичко лице
636 Плаќање камата на средства од сметка (платежна картичка) на физичко лице
637 Плаќање камата на средства од тековна сметка на физичко лице
638 Плаќање на камата на средства од сметка (или платежна компаниска картичка) на правно лице
640 Плаќање казнена камата за користење задолжителна резерва над дозволено ниво по одлука на НБРМ
650 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на правно лице
651 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по камата на правно лице
652 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на физичко лице
653 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по камата на физичко лице
654 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на други неспомнати обврски по кредит
655 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на други неспомнати обврски по неплатена камата
660 Плаќање провизија на НБРМ врз основа добивање на дозволи, одобренија, решенија и слично за потреби на банки, штедилници и други финансиски организации
661 Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи, решенија и слично
662 Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност на основа остварена провизија од брокерски куќи
663 Плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет (МИПС)
664 Плаќање провизија на Клириншка куќа за услуги во платен промет (КИПС)
665 Плаќање провизија на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност за услуги во тргување со жирални пари и краткорочни хартии од вредност
666 Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет
670 Плаќање провизија на банки за отварање на акредитив
671 Плаќање провизија на банки за издавање денарска гаранција
672 Плаќање провизија на банки за издавање девизна гаранција
673 Плаќање провизија на банки за авалирање на меница
674 Плаќање провизија на банки за откуп на девизни средства на девизен пазар
675 Плаќање провизија на банки за куртажа
676 Плаќање провизија по други ненаведени основи
677 Плаќање премија за осигурување на депозити на физички лица

8. Уплати и исплати на средства

800 Уплати во готово на сопствена сметка од дневен паза и наплата на чекови на индивидуални трговци поединци
801 Уплати во готово на сопствена сметка и наплата на чекови од дневен пазар од трговска мрежа (дуќани) на трговски претпријатија
802 Уплата (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволен касов максимум
803 Уплата на средства од благајна (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволениот касов максимум на штедилница
810 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по фактура на фиксни режиски трошоци, весници, списанија и слично:
811 – потрошена електрична струја
812 – потрошено греење
813 – потрошена вода
814 – телефонија
815 – наемнина за користен деловен простор
816 – весници и списанија
817 – други трошоци од оваа фрупа на трошоци
818 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице за материјални трошоци
819 Други уплати за неспоменати трошоци
820 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по договор за дело
830 Уплата (готовинска) на физички лица
831 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена тековна сметка
840 Уплата (готовинска) на физичко лице на сметка на друго правно лице по фактура или без фактура за фиксни режиски трошоци, школарини, градинка и слично:
841 – потрошена електрична енергија
842 – потрошено греење
843 – потрошена вода
844 – телефонија
845 – наемнина за користен деловен простор
846 – за услуги во училиште
847 – за услуги во градинка
848 – други трошоци од оваа група на трошоци
849 Уплата на радиодифузна такса
850 Други уплати за неспоменати трошоци на физички лица
860 Исплати во готово од сопствена сметка во полза на правно лице врз основа на:
- откуп на земјоделски и сточарски производи
- материјални трошоци
- други основи (согласно пропис)
861 Други исплати од сметка на правни лица во готово
870 Исплати во готово од споствена сметка на физичко лице врз основа на:
873 – исплата од сметка
877 Други исплати во готово од споствена сметка во полза на физичко лице
878 Подигање готовина од сопствена сметка на штедилницата заради исплата во готово од благајна на штедилницата во полза на физичко лице
880 Готовинска исплата од порто каса

9. Здружување, пренос на средства, плаќање по овластување, сторнирање налози, рекламации и поврат на повеќе уплатени средства

900 Пренос врз основа на вложување и заедничка наплата на приходи
901 Пренос од средства на буџетот
902 Пренос од средства на органи, организации и фондови
903 Пренос од средства на делот на правно лице и обратно
905 Плаќање по овластување и за сметка на учесник во плаќањето
906 Враќање врз основа на вложување
910 Сторнирање налози и рекламации
911 Поврат на повеќе уплатени средства
912 Исправка за поврат на средства по повеќе основи
920 Сторнирање на налог
930 Останати плаќања

0. Трансакции и работа на брокерски друштва (клиентска сметка)

010 Уплати врз основа на купување акции помеѓу брокерски куќи
011 Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции
012 Готовинска уплата за купување на акции
013 Уплата на Агенција на Република Македонија за приватизација од продажба на државен капитал
020 Уплати врз основа на купување обврзници од Централен депозитар
021 Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на обврзници
022 Готовинска уплата за купување на обврзници
030 Прилив врз основа продавање акции помеѓу брокерски куќи
031 Прилив од Централен депозитар врз основа продажба на обврзници
040 Готовинска исплата од продажба на акции
041 Готовинска исплата од продажба на обврзници
050 Префрлање на берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка
060 Други неспомнати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерска куќа
070 Уплата на данок за финансиски трансакции по обврски на банки
071 Уплата на данок за финансиски трансакции по обврски на штедилници