Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

Преглед на уплатни сметки и шифри за даночни приходи и такси

1. Данок на добивка

- 840 – 1060 – Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица – 711216
- 840 – 1076 – Месечни аконтации на данок на добивка - за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица – 711212
- 840 – 1081 – Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања - за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица – 711217
- 840 – 1193 – Камата за ненавремено плаќање на данок на добивка – 711215
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход платен на странски правни лица
- 840 – 1146 – Камата за ненавремено плаќање на задржан данок на приход платен на странски правни лица
При плаќањето на јавни приходи на овие две уплатни сметки приходното конто се пополнува зависно од основот на задржаниот данок на приход платен на странските правни лица
- 840 – 1151 – Годишен данок на вкупен приход – 711229
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од дивиденди, платен на странски правни лица - 711218
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на странски правни лица – 711219
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од камата од нерезидент, кој има постојана деловна единица во РМ, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица – 711220
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од резидент, платен на странски правни лица – 711221
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент, кој има постојана деловна единица во РМ, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица – 711222
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од забавни или спортски активности кои се вршат во РМ, платен на странски правни лица – 711223
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски, технички, административни услуги, услуги на истражување и развој и други услуги, ако приходот е исплатен од резидент, или ако приходот е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица – 711224
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход остварен од наем на подвижни и недвижни добра во РМ, платен на странски правни лица – 711225
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход во форма на награди кои се доделени на натпревари во РМ до колку приходот од секој натпревар ја надминува денарската противвредност од 500 евра, платен на странски правни лица – 711226
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во РМ, платен на странски правни лица – 711227
- 840 – 1097 – Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странска држава, платен на странски правни лица – 711228

2. Персонален данок на доход

- 840 – 1263 – Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност - 711112
- 840 – 1284 – Данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност - 711131
- 840 – 1307 – Данок на плати остварени во странство - 711114
- 840 – 1328 – Данок на други лични примања остварени во странство - 711132
- 840 – 1403 – Данок на примања остварени врз основа на договор за дело - 711115
- 840 – 1349 – Данок на лични примања на членови на органи на управување и на органи на надзор на трговски друштва - 711117
- 840 – 1221 – Данок на пензии - 711113
- 840 – 1312 – Данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход - 711116
- 840 – 1333 – Данок на доход на земјоделска дејност утврден според вистински доход - 711134
- 840 – 1471 – Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска дејност - 711118
- 840 – 1536 – Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност - 711133
- 840 – 1578 – Данок на доход на приходи од самостојна дејност, според паушално утврден нето приход - 711135
- 840 – 1515 – Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност, според паушално утврден нето приход - 711139
- 840 – 1375 – Данок на доход на приходи од имот и имотни права, по одбивка - 711119
- 840 – 1380 – Данок на доход на приходи од имот и имотни права, по решение на органот за јавни приходи - 711120
- 840 – 1450 – Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост - 711121
- 840 – 1466 – Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката - 711122
- 840 – 1424 – Данок на доход на приходи од капитал-камати - 711123
- 840 – 1541 – Данок на доход на приходи од капитални добивки од продажба на недвижности - 711124
- 840 – 1520 – Данок на доход на приходи од капитални добивки од продажба на хартии од вредност - 711125
- 840 – 1557 – Данок на доход на приходи од капитални добивки од учество во капиталот - 711136
- 840 – 1419 – Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри - 711126
- 840 – 1583 – Данок на доход на други видови на приходи - 711128
- 840 – 14193 – Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи, освен од даночни обврзници кои се занимаваат со занаетчиска дејност - 711127
- 840 – 14200 – Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи, од даночни обврзници кои се занимаваат со занаетчиска дејност - 711137
- 840 – 1354 – Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход - 711129
- 840 – 1599 – Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност - 711140
- 840 – 1396 – Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи - 711138

3. Данок на додадена вредност

- 840 – 2671 – Данок на додадена вредност при увоз на добра - 714115
- 840 – 2687 – Данок на додадена вредност при промет во земјата - 714116
- 840 – 2902 – Данок на додадена вредност по основ на донации - 714119
- 840 – 2715 – Камата за ненавремено плаќање на данок на додадена вредност - 714118

4. Јавни приходи кои ги открива и утврдува управата за јавни приходи

- 840 – 2762 – Утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци
- 840 – 2778 – Камата за ненавремено плаќање на утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци
При плаќањето на јавни приходи на овие две уплатни сметки приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, односно каматата што се плаќа.
- 840 – 2720 – Паричен додаток за задоцнето поднесување на даночна пријава
- 840 – 2736 – Паричен додаток за ненавремено плаќање по опомена
- 840 – 2799 – Еднократна посебна такса во присилна наплата на даночни долгови
- 840 – 03429 – Еднократна посебна такса при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и персонален данок на плата - 716111
- 840 – 03434 – Еднократна посебна такса за надоместокот за концесии
При плаќањето на јавни приходи на овие уплатни сметки приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, односно каматата што се плаќа.

5. Јавни приходи кои ги открива општинската администрација

- 840 – 2783 – Даноци, такси и надоместоци откриени од општинската администрација
При плаќањето на јавни приходи на овие уплатни сметки приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, таксата, односно надоместокот што се плаќа.

6. Даноци на имот

- 840 – 2507 – Данок на имот од физички лица – 713111
- 840 – 2512 – Данок на имот од правни лица – 713113
- 840 – 2533 – Данок на наследство и подарок – 713211
- 840 – 2400 – Данок на промет на недвижности – 713311
- 840 – 2421 – Камата за ненавремено плаќање на данок на имот - 713512
- 840 – 2575 – Данок на имот по повисока стапка – 713112
- 840 – 2580 – Данок на промет на недвижности по повисока стапка – 713312

7. Административни такси

- 840 – 3140 – конзуларни такси – 722312
- 840 – 3161 – во готови пари – 722313
- 840 – 3198 – од продажба на мало – 722314
- 840 – 3182 – за списи и дејствија на општината – 722315
- 840 – 3114 – за списи и дејствија на царината – 722317
- 840 – 3135 – за индустриска сопственост – приходно конто според видот
- 840 – 3413 – за увоз, извоз и транзит на стока - 722322

8. Комунални такси

- 840 – 3205 – за привремен престој – 717111
- 840 – 3210 – за истакнување фирма, назив на деловен простор – 717112
- 840 – 3273 – за користење на улици од возила, при регистрација – 717115
- 840 – 3247 – други комунални такси – 717129
- 840 – 3289 – за јавно осветление – 717116
- 840 – 3268 – посебни превозни такси – 717121
- 840 – 3226 – за користење на површини во кампови, за шатори – 717130
- 840 – 3231 – за користење на простор пред деловните простории за вршење на дејност – 717131
- 840 – 3252 – за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места – 717132
- 840 – 3294 – за користење музика во јавните локали – 717133
- 840 – 3301 – за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории – 717134
- 840 – 3317 – за користење на простор за изложби и забавни приредби – 717135
- 840 – 3322 – за користење на простор за паркирање – 717136
- 840 – 3408 – камата за ненавремено плаќање на комунални такси - 717140

9. Судски такси

- 840 – 3338 – во готови пари, плаќаат правни лица – 722211
- 840 – 3359 – во готови пари, плаќаат физички лица – 722213
- 840 – 3364 – продажба на мало на судски марки - 722214

10. Царински и посебни увозни давачки

Давачките во царинската постапка, уплатени на трезорската сметка, кои на елементот уплатна сметка имаат ознака 845, Царинската управа ги распоредува на следниве уплатни сметки:
- 840 – 4111 – царини од правни лица - 715112
- 840 – 4127 – царини од физички лица - 715113
- 840 – 4309 – посебни давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани) - 715311
- 840 – 4340 – лежарина на стоки во царински складишта - 715316
- 840 – 4361 – останати приходи од царини - 715319
- 840 – 4452 – компензаторна камата - 715317
- 840 – 4468 – камати од ненавремено плаќање царински давачки - 715318
- 840 – 4489 – такса за извоз на земјоделски производи - 715321
- 840 – 4494 – царина од увоз на земјоделска механизација и опрема - 715320
- 840 – 4501 – прелевмани за примарни земјоделски производи - 715312
- 840 – 4517 – прелевмани за преработени земјоделски производи - 715313
- 840 – 4522 – приходи за пддршка на надворешната трговија - 715322
- 840 – 4538 – царински давачки за индустриски производи - 715323
- 840 – 4543 – царина по вредност за земјоделски производи - 715324
- 840 – 4559 – царина по единечна мерка за земјоделски производи - 715325
- 840 – 4564 – компензаторна камата (ДДВ) - 715326
- 840 – 4585 – камата за долг (ДДВ) - 715327
- 840 – 4590 – камата за долг (царина) - 715328
- 840 – 4608 – компензаторна камата (царина) - 715329
- 840 – 4613 – акциза по единечна мерка за тутунски производи - 715330
- 840 – 4629 – акциза по вредност за тутунски производи - 715331

11. Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи

1. 840-6116- приходи на органите на управата 725930
2. 840-6137- за судска и прекршочна постапка 724132
3. 840-6158- претприемачки приход и приходи од имот 721313
4. 840-6163- од тендери,јавни набавки 724125
5. 840-6179- од локации за изградба на инвестициони објекти 718116
6. 840-6184- од здравствена заштита на животни 724127
7. 840-6212- од регистрација на возила 724134
8. 840-62184- од одземени средства по посебни прописи 725923
9. 840-62207- од лиценци од игри на среќа 718113
10. 840-62212- од месечен паушал од одделни игри на среќа 718114
11. 840-6233- од задолжителна контрола на растенија 724128
12. 840-6249- од промет на недвижности и стекнување на права за користење на градежно земјиште 733111
13. 840-6275- за изработка на просторни и урбанистички планови 724112
14. 840-6296- од продажба на акции и удели на државниот капитал 771211
15. 840-6303- од продажба на капитални средства 731111
16. 840-6345- за пренамена и закуп на земјиште 718115
17. 840-6350- останати неданочни приходи 725939
18. 840-6366- посебни давачки за игри на среќа и забавни игри 724135
19. 840-6709- од неподигнати добивки од игри на среќа 724133
20. 840-6051- од закуп на земјоделско земјиште 733115
21. 840-6072- од концесии на земјоделско земјиште 733117
22. 840-6415- за концесии на дивечот во ловиштата 733121
23. 840-6420- за концесии на рибниот фонд 733122
24. 840-6436- за концесии на водите 733123
25. 840-6371- за концесии за детални геолошки истражувања 733118
26. 840-6387- за концесии за експлоатација на минерални суровини (врз основа на простор) 733119
27. 840-6392- за концесии за експлоатација на минерални суровини (врз основа на експлоатирана минерална суровина) 733120
28. 840-6441- за концесии за вршење на радиодифузна дејност 733124
29. 840-6457- за концесии за дистрибуција на програми преку кабловска мрежа 733125
30. 840-6228- од продажба на градежно изградено земјиште 733127
31. 840-6478- од продажба и закуп на ствари во државна сопственост 733128
32. 840-6499- од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот 733129
33. 840-6506- за добивање на лиценца за угостителска дејност 718117
34. 840-6511- за уредување на градежно земјиште 717137
35. 840-6527- од комунална дејност 717138
36. 840-6548- од продажба на општински имот 731117
37. 840-6553- од закупнина на општински имот 723914
38. 840-6574- од инспекциски надзор на угостителски објекти 722121
39. 840-6595- за заштита на животна средина за дозвола за увоз на употребувани производи, стоки, отпадоци и остатоци од олово и пепел 718118
40. 840-6602- за заштита на животна средина за дозвола за извоз на делови собрани од природата 718119
41. 840-6618- за заштита на животна средина за увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка 718120
42. 840-6623- за заштита на животна средина при регистрација на моторни возила и пловни објекти 718121
43. 840-6639- за заштита на животна средина при сечење дрва 718122
44. 840-6644- за заштита на животна средина за управување со индустриски неопасен отпад 718123
45. 840-6665- за заштита на животна средина при производство или увоз на тутунски производи 718124
46. 840-6670- за заштита на животна средина при производство или увоз на нафтени деривати 718125
47. 840-6686- за заштита на животна средина за пластични производи 718126
48. 840-6691- од операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола 718127
49. 840-6714- за заштита на природата за влез на заштитено подрачје 718128
50. 840-6735- за заштита на природата - паркирање во заштитено подрачје 718129
51. 840-6740- за заштита на природата за посета на заштитено подрачје 718130
52. 840-6756- за заштита на природата за отстрел на диви животни и собирање на шумски плодови 718131
53. 840-6761- за заштита на природата за престој во заштитено подрачје 718132
54. 840-6777- средства за заштита на природата стекнати со вршење на активности во зона на активно управување 718133
55. 840-6782- за управување со отпад 718134
56. 840-6798- 2% од премии за осигурување на возила 725943
57. 840-6805- од продажба на претпријатија со општествен капитал 731118
58. 840-6810- од продажба на државен капитал на јавни установи 731119
59. 840-6831- за закуп на градежно земјиште 733131
60. 840-6847- од производители или увозници на тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението 718135
61. 840-6901- од производители или увозници на тутунски производи за финансирање на тутунско и земјоделско производство и промоција на извоз 718137
62. 840-6852- од наплата на казни во судски постапки 724153
63. 840-6868- за добивање одобренија за користење на радиофреквенции 725944
64. 840-6873- за производство на енергија од фосилни горива 718138
65. 840-6889- за добивање на лиценца за продажба алкохолни пијалоци 718139
66. 840-6894- за одржување на јавна чистота 718140
67. 840-6917- за лиценца за изработка на урбанистички планови 718141
68. 840-6922- за жалбена постапка по јавни набавки 724154
69. 840-6938- за отуѓување и закуп на градежно земјиште на РМ 733132
70. 840-6943- за отуѓување и закуп на градежно земјиште на РМ во постапки согласно кои средствата се распределуваат 60%-буџет РМ, 40%-ЕЛС 733133
71. 840-7001- за полагање испит за управување со чамец 724155
72. 840-7017- за одобрение за пристапување на странски пловен објект 724156
73. 840-7022- за издавање на бродски исправи и книги 724157
74. 840-7038- за преглед на чамец 724158
75. 840-7043- за вршење надзор над градба на чамец 724159
76. 840-7059- од продажба на капитални средства на општините 731120
77. 840-7064- за трајна пренамена на земјоделско земјиште 733134
78. 840-4634- закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин 723915
79. 840-4655- за користење на царински терминали 725959
80. 840-6964- за лиценца за проектирање,надзор и изведувач 718142
81. 840-07085- за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 718143
82. 840-07090- за концесии на патишта 733135

12. Приходи на фонд за здравствено осигурување

1. 843-16- дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување 712211
2. 843-37- придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица 712213
3. 843-63- придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работници кај лица кои вршат самостојна дејност 712216
4. 843-84- придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на лица кои вршат самостојна дејност 712215
5. 843-58- придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство,сточарство,живинарство,пчеларство,риболов 712221
6. 843-1905- придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии 712512
7. 843-107- придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица 712511
8. 843-1926- придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита 712514
9. 843-1947- придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници 712222
10. 843-1910- средства за задолжително здравствено осигурување од буџетот на РМ 712513
11. 843-864- придонес за здравствено осигурување за изминати години 712223
12. 843-1989- од наплата на партиципација 725946
13. 843-1968- од надомест на штета 725947
14. 843-1973- други приходи 712225
15. 843-495- камата за ненавремено плаќање на придонесите 725948

13. Приходи на фонд за пензиско и инвалидско осигурување

1. 843-128- придонес за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење 712111
2. 843-149- придонес за пензиско и инвалидско осигурување од плати на работници кај правни лица 712113
3. 843-203- придонес за пензиско и инвалидско осигурување од плати на работници кај физички лица кои вршат самостојна дејност 712114
4. 843-180- придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица кои вршат самостојна дејност 712116
5. 843-196- придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување 712117
6. 843-112- придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Заводот за вработување за невработени лица 712411
7. 843-219- придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 21 ден од фондот за здравствено осигурување 712412
8. 843-913- придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва 712121
9. 843-432- придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години 712122
10. 843-448- дивиденда по основ на акции 734111
11. 843-890- придонес за пензиско и инвалидско осигурување на индивидуални земјоделци 712124
12. 843-453- од продажба на удели,акции,хартии од вредност 771212
13. 843-411- придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа фондот за корисници на надоместоци по основ на инвалидност 712413
14. 843-469- придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Центарот за социјални работи за надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете 712414
15. 843-502- камата за ненавремено плаќање на придонесите 725949

14. Приходи на агенцијата за вработување

1. 843-768- придонес за вработување од плати на работници кај правни лица 712311
2. 843-789- придонес за вработување од плати на работници кај физички лица кои вршат самостојна дејност 712315
3. 843-747- придонес за вработување што го уплатуваат работници на привремена работа во странство 712316
4. 843-635- придонес за вработување за изминати години 712317
5. 843-518- камата за ненавремено плаќање на придонесите 725950

15. Приходи на фондот за води

1. 842-1562- придонес од доход за водостопанство 725925
2. 842-250- приходи за водостопанство од физички лица 725926
3. 842-224- други приходи 725927

16. Приходи на фонд за магистрални и регионални патишта

1. 842-320- патна такса за употреба на јавните патишта 718213
2. 842-292- патна такса за употреба на јавните патишта за странски превозници 718212
3. 842-39981- автопатска такса 718211
4. 842-357- за изградба и користење на комерцијални објекти 718215
5. 842-362- за штета сторена на патот и објектите на патот 718216
6. 842-196- други приходи 725928