Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

МЕЃУНАРОДНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО
објавен во Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010, 107/2011

Со овој правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од ОМСС - Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, и ги содржи 1. МСС - Меѓународни сметководствени стандарди 2. МСФИ - Меѓународни стандарди за финансиско известување 3. ПКТ - Толкувања на постојниот комитет 4. КТМФИ - Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување 5. МСФИ за МСЕ - Меѓународен стандард за финансиско известување за мали и средни ентитети 

С О Д Р Ж И Н А

ПРЕДГОВОР КОН МСФИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ТОЛКУВАЊАТА НА КТМФИ И ПКТ

  • Цели на ОМСС
  • Делокруг и важност на МСФИ
  • Дефиниран процес
  • Временски распоред за примена на МСФИ
  • Јазик

РАМКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

  Точки
ВОВЕД ( Цел и статус, Делокруг, Корисници и нивните потреби за информации ) 1-11
ЦЕЛТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ( Финансиска состојба, резултат и промени во финансиската состојба ) 12-21
ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ ( Пресметковна основа и континуитет ) 22-23
КВАЛИТАТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 24-46
Разбирливост 25
Релевантност ( Материјалност ) 26-30
Веродостојност ( Верно претставување, Суштина над форма, Неутралност, Претпазливост, Комплетност ) 31-38
Споредливост 39-42
Ограничувања на релевантните и веродостојните информации ( Навременост, Рамнотежа помеѓу користите и трошоците, Рамнотежа помеѓу квалитативните карактеристики ) 43-45
Реален и објективен приказ/објективно презентирање 46
ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ( Финансиска состојба, Средства, Обврски, Главнина, Резултат, Приходи, Расходи, Корекции заради одржување на капиталот ) 47-81
ПРИЗНАВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ( Веројатност од идни економски користи, Веродостојност во мерењето, Признавање на Средствата, Обврските, Приходите, Расходите ) 82-98
МЕРЕЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 99-101
КОНЦЕПТИ НА КАПИТАЛ И ОДРЖУВАЊЕ НА КАПИТАЛ ( Концепти на капитал, Концепти на одржување на капитал и утврдување на добивката ) 102-109

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Број  
1 Првично усвојување на МСФИ
2 Плаќање врз основа на акции
3 Деловни комбинации
4 Договори за осигурување
5 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења
6 Истражување за и вреднување на минерални ресурси
7 Финансиски инструменти : обелоденувања
8 Оперативни сегменти

МЕЃУНАРОДНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

Број  
1 Презентирање на финансиски извештаи
2 Залихи
7 Извештај за парични текови
8 Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки
10 Настани по периодот на известување
11 Договори за изградба
12 Даноци на добивка
16 Недвижности, постројки и опрема
17 Наеми
18 Приходи
19 Користи за вработените
20 Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош
21 Ефекти од промени на девизни курсеви
23 Трошоци за позајмување
24 Обелоденувања за поврзани страни
26 Сметководство и известување од страна на плановите за користи при пензионирање
27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи
28 Вложувања во придружени ентитети
29 Финансиско известување во хиперинфлаторни економии
31 Учества во заеднички вложувања
32 Финансиски инструменти : презентирање
33 Заработувачка по акција
34 Меѓупериодско финансиско известување
36 Обезвреднување на средства
37 Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства
38 Нематеријални средства
39 Финансиски инструменти : признавање и мерење
40 Вложувања во недвижности
41 Земјоделство

ТОЛКУВАЊЕ НА ПКТ

Број  
7 Воведување на еврото
10 Државна помош-нема специфична врска со оперативните активности
12 Консолидација-ентитети со посебна намена
13 Заеднички контролирани ентитети-немонетарни придонеси од страна на учесници во заеднички вложувања
21 Даноци на добивка-надоместување на ревалоризирани средства кои не се амортизираат
25 Даноци на добивка-промени на даночниот статус на ентитетот или неговите акционери
27 Оценка на суштината на трансакциите со правна форма на наем
29 Аранжмани за концесија на услуги:обелоденувања
31 Приходи-разменски трансакции кои вклучуваат услуги за рекламирање
32 Нематеријални средства-трошоци за веб страница

КТМФИ ТОЛКУВАЊЕ

Број  
1 Промени во постоечките обврски за престанок на работа,обновување и слични обврски
2 Акции на членовите во кооперативни ентитети и слични инструменти
4 Определување дали аранжманот содржи наем
5 Права на учества кои произлегуваат од фондови за престанок со работа, обновување и еколошка рехабилитација
6 Обврски кои произлегуваат од учество на специфичен пазар-отпад од електрична и електронска опрема
7 Примена на пристапот на повторно прикажување според МСС 29
8 Делокруг на МСФИ 2
9 Повторна проценка на вградени деривативи
10 Меѓупериодско финансиско известување и обезвреднување
11 МСФИ 2-Трансакции со групни и сопствени акции
12 Аранжмани за концесија на услуги
13 Програми за лојалност на потрошувачите
14 МСС 19-Ограничување на средство за дефинирани користи,барања за минимално финансирање и нивното меѓусебно влијание
15 Договори за изградба на недвижен имот
16 Хеџинзи на нето вложување во работење со странство
17 Распределба на непарични средства на сопственици

МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ( МСФИ ) ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ЕНТИТЕТИ ( МСЕ )

1. МАЛИ И СРЕДНИ ЕНТИТЕТИ

2. КОНЦЕПТИ И ПРЕОВЛАДУВАЧКИ ПРИНЦИПИ

3. ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА И БИЛАНС НА УСПЕХ

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

8. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. КОНСОЛИДИРАНИ И ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕНКИ И ГРЕШКИ

11. ОСНОВНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

12. ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

13. ЗАЛИХИ

14. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ

15. УЧЕСТВО ВО ЗАЕДНИЧКИ ВЛОЖУВАЊА

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, ОСВЕН ГУДВИЛ

19. ДЕЛОВНИ КОМБИНАЦИИ И ГУДВИЛ

20. НАЕМИ

21. РЕЗЕРВИРАЊА И НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

22. ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

23. ПРИХОДИ

24. ДРЖАВНИ ПОДДРШКИ

25. ТРОШОЦИ ЗА ПОЗАЈМУВАЊЕ

26. ПЛАЌАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

27. ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

28. КОРИСТИ ЗА ВРАБОТЕНИ

29. ДАНОК НА ДОБИВКА

30. ПРЕВЕДУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ

31. ХИПЕРИНФЛАЦИЈА

32. НАСТАНИ ПО КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

33. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

34. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

35. ПРЕМИН КОН МСФИ ЗА МСЕ