Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Водењето на сметководство за непрофитните организации, односно здруженија на граѓани и фондациите е регулирано со следниве прописи

1. Закон за сметководството за непрофитните организации
објавен во Службен весник на РМ бр. 24/2003.....154/2015

2. Правилник за сметководството за непрофитните организации
објавен во Службен весник на РМ бр. 42/2003....175/2011

3. Правилник за сметковниот план и билансите на непрофитните организации
објавен во Службен весник на РМ бр. 117/2005....11/2006

4. Правилник за содржината на одделни сметки во сметковниот план на непрофитните организации
објавен во Службен весник на РМ бр. 117/2005