Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Водењето на сметководство за трговските друштва е регулирано со следниве прописи

1. Членовите од 469 до 490 и од 504 до 506 од Законот за трговските друштва.
објавен во Службен весник на РМ бр. 28/2004....195/2018

2. Правилник за водење сметководство
објавен во Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010, 107/2011

3. Правилник за формата и содржината на годишната сметка
објавен во Службен весник на РМ бр. 60/2014

4. Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план
објавен во Службен весник на РМ бр. 174/2011

5. Уредба за сметковниот план
објавен во Службен весник на РМ бр. 29/2000

6. Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план
објавен во Службен весник на РМ бр. 174/2011

7. Правилник за начинот и роковите за вршење попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба
објавен во Службен весник на РМ бр. 107/2011

8. Правилник за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државна евиденција
објавен во Службен весник на РМ бр. 9/2016

9. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - рекапитулар,
објавен во Службен весник на РМ бр. 72/2014

10. Правилник за начинот на ревалоризација
објавен во Службен весник на РМ бр. 14/1994

11. Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки
објавен во Службен весник на РМ бр. 64/2002....10/2008