Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

 

Општи одредби со дефиниции - Член 1 и 2

 

Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам - Член 3

Цели на националната проценка на ризикот - Член 4

 

Субјекти - Член 5

 

Исклучоци во однос на правни и физички лица кои вршат финансиски активности на повремена или ограничена основа - Член 6 - 7

 

Мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам – Член 8 - 9

Изготвување на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам - Член 10

 

Воведување и примена на Програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам - Член 11

 

Анализа на клиентот - Член 12

 

Случаи кога не се спроведува анализа на клиентот - Член 13

Мерки на анализата на клиентот - Член 14

 

Идентификација и потврдување на идентитетот - Член 15

 

Идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот - Член 16

 

Идентификување и потврдување на идентитетот на ополномоштувачот - Член 17

 

Идентификување и потврдување на идентитетот на вистинскиот сопственик - Член 18

 

Вистински сопственик на правно лице - Член 19

 

Вистински сопственик на други правни лица - Член 20

 

Вистински сопственик на правен аранжман - Член 21

 

Вистински сопственик на трговец поединец или на самостојни вршители на дејност -Член 22

 

Вистински сопственик на буџетски корисници - Член 23

 

Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик - Член 24

 

Обврска за поседување и чување на податоци за вистинскиот сопственик - Член 25

 

Регистар на вистински сопственици - Член 26

 

Подносители - Член 27

Внесување на податоци во регистарот - Член 28

 

Пристап до податоците за вистински сопственици - Член 29

 

Проверка на податоците во регистарот - Член 30

 

Постојано следење на деловен однос - Член 31

 

Поедноставена анализа на клиент - Член 32

 

Засилена анализа на клиентот - Член 33

 

Кореспондентен однос - Член 34

 

Клиент кој не е физички присутен - Член 35

 

Клиент - носител на јавна функција - Член 36

 

Клиенти од високоризични држави - Член 37

 

Сложени и невообичаени трансакции - Член 38

 

Одбивање на деловен однос и трансакција - Член 39

 

Исклучок од спроведувањето на мерките за анализа на клиентот - Член 40

 

Примена на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на подружници и филијали на субјектот - Член 41

 

Доверување на обврските за анализа на клиентот на трети лица - Член 42

 

Обезбедување и проследување информации кај пренос на парични средства -Член 43

 

Менувачки работи - Член 44-45

 

Приредувачи на игри на среќа - Член 46

 

Брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност - Член 47

 

Забрани - Член 48-50

 

Чување на податоци - Член 51

 

Доставување на податоци до Управата – Член 52-56

 

Именување на овластено лице и формирање на оддел за спречување на перење пари и финансирање на тероризам - Член 57

 

Обврска за внатрешна контрола - Член 58

 

Имплементирање на софтвер за автоматска обработка на податоците - Член 59

 

Користење на податоците обезбедени со овој закон од страна на субјектите - Член 60

 

Забрана за откривање на податоци и информации - Член 61

 

Изземање од одговорност за известување и задржување - Член 62

 

Деловна тајна - Член 63

 

Управа за финансиско разузнавање – Член 64 - 65

 

Самостојност, оперативна независност и финансирање на Управата - Член 66-70

 

Класификација на работни места на овластени службени лица во Управата - Член 71-73

 

Вработување на финансиски разузнавач - Член 74

 

Постапка за вработување на финансиски разузнавач - Член 75-78

 

Престанување на работен однос на финансискиот разузнавач - Член 79

 

Права и обврски на финансискиот разузнавач - Член 80-111

 

Анализа на податоци, информации и документација - Член 112

 

Анализа и обработка на податоци, информации и документација - Член 113-114

 

Барање на податоци, информации и документација од страна на Управата - Член 115

 

Електронски пристап до податоци, информации и документација од страна на Управата - Член 116

 

Доставување иницијатива до Управата - Член 117

 

Доставување на податоци до надлежни органи - Член 118

 

Налог за следење на деловен однос - Член 119

 

Привремени мерки - Член 120-123

 

Статистички податоци - Член 124

 

Меѓуинституционална соработка - Член 125

 

Царинска управа - Член 126

 

Меѓународна соработка - Член 127

 

Барање за размена на податоци кое го доставува Управата до единицата за финансиско разузнавање на друга држава - Член 128

 

Барање за размена на податоци, информации и документација кои Управата го добила од единицата за финансиско разузнавање на друга држава - Член 129

 

Доставување податоци, информации и документација на Управата до единицата за финансиско разузнавање на друга држава - Член 130

 

Привремени мерки во рамки на меѓународна соработка - Член 131

 

Повратни информации - Член 132

 

Безбедни начини на остварување на меѓународна соработка - Член 133-134

 

Чување на податоци, информации и документација од страна на Управата - Член 135

 

СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА, АНАЛИЗИРАЊЕ, ПРОЦЕНУВАЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ - Член 136-145

 

НАДЗОР - Член 146-154

 

Постапка за едукација - Член 155

 

Надзор согласно проценка на ризикот - Член 156

 

Процедура за пријавување за сторен прекршок - Член 157-158

 

Објавување на информации во врска со надзорот - Член 159

 

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ - Член 160-170

 

Постапка за издавање на прекршочен платен налог - Член 171-173

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ - Член 174-184