Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

Водењето на сметководство за вршители на дејност, односно трговец поединец е регулирано со следниве прописи

1. Од Законот за данокот на личен доход, Службен весник на РМ бр. 241/2018, членовите од 19 до 37 

2. Правилник за определување на дејностите во кои малите субјекти ги водат деловните книги по системот на просто книговодство
објавен во Службен весник на РМ бр. 13/1994....4/1997

3. Правилник за деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат
објавен во Службен весник на РМ бр. 29/1994

4. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност
објавен во Службен весник на РМ бр. 1/1988.....21/2008